FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE

FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE
to top

New Products

Home > Product > HAIR PIECE > FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE

FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE

FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE

Available Lengths

10",16"

Available Colors

NATURAL

NATURAL
FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE FRESH DEEP WET & WAVY SILK BASE CLOSURE
v